PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Cho phép lưu trữ và quản lý mọi thông tin về người lao động từ khi đăng ký tuyển dụng cho tới lúc nghỉ việc, bao gồm quá trình công tác và các hoạt động.

Quản lý chi tiết thông tin nhân viên:

+ Thông tin cá nhân

+ Thông tin Hợp đồng lao động, Phụ lục Hợp đồng lao động

+ Trình độ văn hóa

+ Văn bằng, chứng chỉ

+ Cấp bậc

+ Quá trình học tập

+ Thông tin gia đình nhân thân

+ Thông tin người phụ thuộc

+ Kinh nghiệm làm việc

+ Thông tin hồ sơ lương cá nhân

+ Phụ cấp được hưởng

+ Quản lý kỹ năng nhân viên

+ Quản lý quá trình đánh giá sau thử việc

+ Năng lực cá nhân

+ Quản lý chi tiết quá trình công tác điều chuyển;

Quản lý định biên nhân sự: cho phép hoạch định nguồn lực cho từng thời điểm, từng phòng ban, bộ phận để có được cái nhìn tổng thể và chủ động hơn về nhân lực toàn đơn vị.

Quản lý các hoạt động nhân sự: quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến nhân sự

Quản lý Kiêm nhiệm chức vụ, công việc;

Quản lý cấp phát trang thiết bị làm việc cho từng nhân viên, từng phòng ban, bộ phận;

Quản lý chi tiết khen thưởng, kỷ luât, khiếu nại, tố cáo.

Quản lý thôi việc, nghỉ việc, về hưu

Quản lý thông  tin bảo hiểm: cho phép người dùng chủ động cấu hình theo các quy định về bảo hiểm do nhà nước ban hành;

Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, báo cáo theo quy định nhà nước

Việc khai thác dữ liệu hay kết xuất báo cáo được thực hiện đơn giản và đa dạng.

Tìm kiếm thông tin nhân viên linh hoạt 

Danh sách Module