PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 Đặc điểm:

- Dữ liệu tập trung

- Quản lý toàn diện: từ tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự, lương bổng, tranh chấp khiếu nại, đào tạo, lương, bảo hiểm, thuế, đánh giá nhân viên,..

- Quản lý thông tin nhân sự đa cấp, đa ngành.

- Tìm kiếm thông tin nhanh gọn chính xác, hỗ trợ lập báo cáo nhanh theo yêu cầu lãnh đạo

- Tích hợp đầy đủ các báo cáo về nhân sự, lương bổng, phân ca làm việc

- Phân quyền, phân cấp tới từng chức năng của chương trình.

- Thiết kế theo mô hình khách– chủ, dữ liệu sẽ được xử lý nhanh hơn.

Chức năng của hệ thống:

a.      Quản lý tuyển dụng

- Quản lý chi tiết quá trình quản lý tuyển dụng

- Quản lý các yêu cầu tuyển dụng về như đơn vị, phòng ban tuyển, lý do, vị trí, số lượng tuyển.

- Quản lý hồ sơ danh sách các ứng viên tham gia ứng tuyển. Qua quá trình lựa chọn loại bỏ một số hồ sơ không phù hợp sẽ đưa ra danh sách ứng viên qua vòng sơ tuyển.

- Danh sách cán bộ trúng tuyển: sẽ tự động đưa vào hồ sơ nhân sự

b. Quản lý hồ sơ nhân sự: theo đơn vị, phòng ban,...

- Quản lý thông tin chi tiết về hồ sơ cán bộ như: mã cán bộ, số hiệu công chức, tên tuổi, quê quán, giới tính, dân tộc, địa chỉ….

- Quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ.

- Quản lý thông tin về quan hệ gia đình.

- Quản lý quan hệ thân nhân của cán bộ ở nước ngoài.

- Quản lý chi tiết về trình độngoại ngữ.

- Quản lý chi tiết về hồ sơ lý lịch đảng của cán bộ nhân viên: đó là quản lý về quá trình kết nạp Đảng, quá trình sinh hoạt đảng, và thông tin về kỷ luật đảng.

- Quản lý thông tin chi tiết về quá trình tham gia lực lượng vũ trang.

- Quản lý về quá trình đánh giá cán bộ.

- Quản lý chi tiết về quá trình công tác, học tập, đào tạo của cán bộ từ trước khi vào đến thời điểm hiện tại.

- Danh sách các kỹ năng mà cán bộ có được trong quá trình hoạt động.

- Quản lý các quá trình thuyên chuyển công tác của cán bộ và danh sách các chức vụ mà cán bộ đó kiêm nhiệm từ trước khi vào đến thời điểm hiện tại.

- Quản lý các quyết định về công tác của cán bộ về đơn vị, phòng ban, chức vụ nơi làm việc.

- Quản lý về hợp đồng lao động (đối với cán bộ làm việc theo dạng hợp đồng): ngắn hạn, dài hạn….

- Quản lý quá trình nghề nghiệp của cán bộ trong suốt quá trình hoạt động

- Quản lý các quyết định tăng giảm lương của cán bộ.

- Quản lý danh sách các loại phụ cấp mà cán bộ được hưởng.

- Quản lý thông tin chi tiết về các danh hiệu nhà nước, các quá trình khen thưởng và kỷ luật của cán bộ trong suốt quá trình hoạt động.

- Quản lý đầy đủ thông và chi tiết các quá trình đi công tác, đi nước ngoài và quá trình bồi dưỡng – đi học nâng cao trình độ của cán bộ.

- Quản lý danh sách các lần tạm ứng lương của cán bộ nhân viên theo từng thời gian.

- Quản lý thông tin chi tiết về các quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BH thất nghiệp của cán bộ nhân viên trong đơn vị.

- Quản lý đầy đủ thông tin về các quá trình nghỉ  như nghỉ đẻ, nghỉ hưu, nghỉ việc và nghỉ phép,... của cán bộ theo đúng quy định của nhà nước

c. Quản lý tranh chấp – khiếu nại:

- Quản lý và xử lý đơn khiếu nại.

- Danh sách các đơn khiếu nại được giải quyết

d. Chấm công: chấm công làm việc cho nhân sự trong đơn vị theo thời gian, sản phẩm, doanh thu

e. Phân ca làm việc

f. Quản lý tiền lương :

- Áp dụng tính lương cho cán bộ theo nhiều dạng khác nhau.

- Tính lương theo bảng chấm công

g.      Chức năng quản lý hệ thống.

+ Quản lý danh mục dung chung:

- Các danh mục bao gồm: đơn vị, phòng ban, tôn giáo, dân tộc, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, danh mục địa phương….

- Quản lý các thông tin về ngạch công chức, ngày nghỉ phép, loại phụ cấp, thời hạn nâng lương, các quyết định lương, ca làm việc và ngày công.

+ Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống:

- Quản lý người dùng đăng nhập, đăng xuất hệ thống.

- Quản lý người sử dụng.

- Thay đổi mật khẩu.

- Phân quyền sử dụng tới từng chức năng của chương trình

h.      Chức năng tìm kiếm, báo cáo:

Tìm kiếm: hỗ trợ tìm kiếm với nhiều thông tin về hồ sơ nhân sự, tìm kiếm một cách nhanh gọn, và chính xác.

Báo cáo: hỗ trợ báo cáo linh động có thể xem báo cáo dưới dạng biểu đồ hoặc dạng danh sách:

Danh sách các báo cáo:

 *  Thông tin bản thân.

-       Sơ yếu lý lịch.

-       Hợp đồng lao động.

-       Quan hệ gia đình.

-       Thân nhân ở nước ngoài.

-       Trình độ ngoại ngữ.

-       Quá trình tham gia lực lượng vũ trang.

-       Quá trình đánh giá cán bộ.

-       In quyết định thôi việc.

-       In quyết định nghỉ hưu.

*  Quá trình hoạt động: Lưu trữ các thông tin diễn biến trong quá trình hoạt động của bản thân cán bộ trong đơn vị.

-       Quá trình đào tạo.

-       Danh sách các kỹ năng có được.

-       Quá trình công tác.

-       Quá trình thuyên chuyển công tác trong đơn vị.

-       Danh sách các chức vụ kiêm nhiệm.

-       Quá trình tăng lương.

-       Danh sách các phụ cấp được hưởng.

-       Danh sách các danh hiệu nhà nước phong tặng.

-       Quá trình khen thưởng.

-       Quá trình kỷ luật.

-       Quá trình đi công tác.

-       Quá trình đi nước ngoài.

-       Quá trình đi học nâng cao.

-       Quá trình tạm ứng lương.

-       Quá trình đóng BHXH.

-       Quá trình đóng BHYT.

-       Quá trình nghỉ phép.

-       Quá trình nghỉ không lương.

-       Quá trình nghỉ đẻ.

-       Quá trình hợp đồng lao động.

*  Liệt kê danh sách: Đưa ra hệ thống các danh sách cần báo cáo

-       Danh sách cán bộ công chức.

-       Danh sách cán bộ công chức sắp đến thời hạn nâng lương.

-       Danh sách cán bộ công chức sắp đến tuổi về hưu.

-       Danh sách cán bộ công chức sắp hết hợp đồng.

-       Danh sách cán bộ công chức nằm trong biên chế.

-       Danh sách cán bộ công chức làm việc theo dạng hợp đồng.

-       Báo cáo biến động nhân sự.

-       Báo cáo tăng giảm lương.

-       Báo cáo biến động nhân sự -lương.

-       Danh sách cán bộ công chức thôi viêc.

-       Danh sách cán bộ công chức nghỉ hưu.

*  Tổng hợp theo yêu cầu.

-       Thống kê nhân sự theo tháng/quý / năm chỉ định.

-       Thống kê số năm làm việc của cán bộ công chức.

-       Thống kê số tuổi của cán bộ nhân viên.

-       Danh sách thay đổi nhân sự.

-       Danh sách cán bộ công chức trong tháng.

*Thống kê:

-       Cán bộ chưa làm hợp đồng (làm việc theo dạng hợp đồng).

-       Cán bộ đến thời hạn nâng lương.

-       Cán bộ chưa có quyết định lương.

-       Cán bộ đến tuổi về hưu.

-       Cán bộ quá tuổi về hưu.

-       Cán bộ sắp hết hợp đồng.

*Báo cáo lương: Đưa ra các báo cáo về chi phí lương.

-       Chi phí lương tổng hợp.

-       Chi phí lương theo đơn vị,khoa.

-       Chi phí lương theo phòng ban, các bộ môn.

-       Phiếu lương của từng cán bộ nhân viên công chức.

*Báo cáo về Tuyển dụng nhân sự: Đưa ra các báo cáo về quá trình tuyển dụng nhân sự.

-       Hồ sơ ứng viên.

-       Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn

-       Danh sách ứng viên trúng tuyển.

*Báo cáo về Tranh chấp – khiếu nại : Đưa ra các báo cáo về Quá trình tranh chấp khiếu nại.

-       Hồ sơ đơn khiếu nại.

-       Hồ sơ đơn khiếu nại đượcgiải quyết.

Danh sách Module