PHÂN HỆ QUẢN LÝ LƯƠNG, THƯỞNG, THUẾ THU NHẬP

Phần mềm quản lý nhân sự Hr-manager sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý các vấn đề lương một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Giúp nhà quản lý doanh nghiệp biết được:

Tổng quỹ lương hiện nay là bao nhiêu?

Đang biến động (thay đổi, tăng giảm) như thế nào?

Cấu thành tiền lương của doanh nghiệp gồm những khoản gì?

Tỷ trọng đã hợp lý chưa?

Tổng quỹ lương sẽ tăng bao nhiêu nếu tăng lương cho một số bộ phận hoặc tăng số lượng nhân viên

Việc tính lương nhanh chóng, chính xác, công bằng sẽ góp phần khuyến khích và tạo niềm tin cho người lao động.

Chính xác, nhanh chóng: Phần mềm tính lương Hr-manager cung cấp hàng loạt các công cụ hỗ trợ để cập nhật các thông số đầu vào, tính toán, tìm kiếm, lập báo cáo về lương, thuế, các khoản phụ cấp…

Chủ động, linh hoạt: Phần mềm tính lương Hr-manager cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số, thiết lập các công thức, nhập các hệ số, mức lương, thưởng,…

Xuyên suốt, toàn diện: Phần mềm tính lương Hr-manager lưu vết và theo dõi quá trình tăng giảm, thay đổi lương của người lao động, hệ thống báo cáo đa dạng.

Cộng tác và đồng bộ: Phần mềm tính lương Hr-manager cho phép nhận dữ liệu tự động từ các phần mềm chấm công, nhân sự

Danh sách Module