PHÂN HỆ QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

Phân hệ quản lý tuyển dụng của Phần mềm quản lý nhân sự Hr-manager sẽ giúp đơn vị giải quyết các vấn đề trong công tác tuyển dụng, đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định tuyển dụng, từ tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển, phỏng vấn, lập danh sách trúng tuyển, gửi thông báo đến ứng viên

Nhanh chóng, thuận tiện: Công cụ đắc lực cho việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc hồ sơ

Xuyên suốt, toàn diện: Lưu vết và theo dõi toàn bộ quá trình tuyển dụng tại doanh nghiệp ứng với từng vị trí tuyển dụng

Cộng tác và đồng bộ: Cho phép truyền nhận dữ liệu tự động với các phân hệ khác: Nhân sự, lương, chấm công,…

Quy trình hóa công tác tuyển dụng: Quản lý tuyển dụng từ khâu lập kế hoạch, tiếp nhận yêu cầu, nhập thông tin ứng viên, thi tuyển cho đến khi kết thúc tuyển dụng, chuyển ứng viên đạt sang bộ phận thử việc theo một quy trình hoàn chỉnh.

Danh sách Module