PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Quản lý người dùng, nhóm người dùng
Phân quyền theo chức năng và vùng dữ liệu, đảm bảo mỗi người dùng có quyền truy cập đúng với chức năng nhiệm vụ
Phân quyền theo nhóm người dùng;
Mã hóa thông tin
Cho phép thiết lập người dùng một cách linh động
Theo dõi và lưu vết quá trình truy cập và thao tác thông tin trên hệ thống của từng người sử dụng.
Sao lưu, phục hồi hệ thống
Danh sách Module