PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Phần mềm Hr-manager cho phép đơn vị quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp đồng lao động đã ký với nhân viên. Đồng thời hỗ trợ nhân sự trong công tác phân tích, thống kê tình hình ký hợp đồng của toàn bộ đơn vị.

+ Quản lý các thông tin về hợp đồng lao động

+ Quản lý việc ký kết hợp đồng lao động với từng nhân viên theo từng loại: Hợp đồng lao động có xác định thời hạn, Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng mùa vụ,….

+ Quản lý quá trình ký kết hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động đối với từng nhân viên từ khi mới bắt đầu vào cơ quan.

+ Khai báo các thỏa thuận của doanh nghiệp với người lao động về: Thời hạn hợp đồng, Thời gian làm việc, Mức lương cơ bản, Mức lương đóng BHXH, Các khoản phụ cấp, Tỷ lệ hưởng lương, Số ngày phép được nghỉ,... để theo dõi tái ký hợp đồng, tính lương, BHXH,…

+ Hỗ trợ cán bộ quản lý nhân sự lập và in hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

+ Cảnh báo những hợp đồng lao động sắp hết hạn hoặc đã hết hạn để cán bộ nhân sự có kế hoạch gia hạn hợp đồng.

+ Quản lý thông tin về phụ lục hợp đồng lao động

+ Tạo các phụ lục hợp đồng lao động để bổ sung, sửa đổi lại các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động gốc

+ Gia hạn hợp đồng lao động của nhân viên thông qua một hợp đồng lao động mới hoặc một phụ lục hợp đồng

+ Thanh lý hợp đồng lao động

+ Cung cấp chức năng cho phép thanh lý hợp đồng lao động. Các hợp đồng lao động sau khi thanh lý vẫn được quản lý và lấy ra khi có yêu cầu

+ Cho phép quản lý thông tin hợp đồng của từng nhân viên

+ Báo cáo quá trình ký hợp đồng lao động của nhân viên

+ Cho phép phân tích, thống kê tình ký ký hợp đồng lao động

+ Danh sách nhân viên mới chờ ký hợp đồng lao động

+ Danh sách hợp đồng lao động sắp hết hạn

+ Danh sách hợp đồng lao động quá hạn chưa xử lý

+ Danh sách nhân viên theo loại hợp đồng

Danh sách Module