PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Trợ giúp đơn vị phát triển chất lượng nguồn nhân lực, trợ giúp hoạch định các kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện cũng như theo dõi chi phí, kết quả đào tạo.

+ Quản lý danh sách các khóa học, giảng viên, trung tâm đào tạo, đối tác đào tạo

+ Cho phép lên kế hoạch đào tạo theo ngày, tháng, năm

+ Quản lý các đợt đào tạo bao gồm: Lớp học, thời gian, địa điểm, học viên,…

+ Quản lý và cho phép học viên đăng ký khóa học trực tuyến

+ Cho phép tự động tìm kiếm những nhân viên thích hợp với từng khóa học dựa trên kỹ năng hiện tại của nhân viên và các khóa học cần có theo vị trí và mô tả công việc của mỗi nhân viên trong công ty

+ Quản lý các khóa học bắt buộc với từng nhân viên.

+ Quản lý chi phí cho mỗi khóa học.

+ Quản lý kết quả đào tạo chi tiết của học viên sau mỗi khóa học.

+ Quản lý chi tiết thông tin học viên, chi phí phân bổ theo từng học viên, cam kết sau đào tạo.

+ Quản lý kết quả đánh giá của học viên về khóa học, giảng viên, lớp học.

+ Báo cáo tổng hợp về khóa học, chi tiết kết quả đào tạo của học viên, những mục tiêu đã và chưa đạt được của mỗi học viên.

Danh sách Module