PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

Hỗ trợ đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc làm cơ sở để đưa ra những quyết định khen thưởng / kỷ luật / đề bạt / thuyên chuyển nhân viên kịp thời và hợp lý.
+ Cho phép thiết lập Kỳ đánh giá theo từng thời điểm bất kỳ
+ Đánh giá thực hiện trên các tiêu chí do đơn vị quy định
+ Cho phép nhân viên đăng ký chỉ tiêu và thỏa thuận đánh giá
+ Thực hiện đánh giá trực tuyến, nhiều chiều linh hoạt theo quy định mỗi đơn vị.
+ Nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá, khách hàng đánh giá
+ Phê duyệt kết quả đánh giá
+ So sánh các nhân viên cùng vị trí về kết quả của mỗi lần đánh giá
+ Cung cấp các Báo cáo thống kê cho cá nhân và mỗi kỳ đánh giá...
+ Danh sách nhân viên mới chờ ký hợp đồng lao động 
+ Danh sách hợp đồng lao động sắp hết hạn
+ Danh sách hợp đồng lao động quá hạn chưa xử lý
+ Danh sách nhân viên theo loại hợp đồng
...
Danh sách Module