CỔNG THÔNG TIN NHÂN SỰ

Cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên là cầu nối giữa các thành viên của một tổ chức, giữa nhân viên và lãnh đạo, trong đó bộ phận Nhân sự đóng vai trò liên kết, khai thác hiệu quả các thông tin.

Cho phép mỗi nhân viên: Theo dõi hồ sơ, thông tin cá nhân của mình, theo dõi chấm công, tiền lương, đánh giá của từng tháng

Cho phép nhân viên thực hiện yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân qua chế độ Yêu cầu / Phê duyệt

Đăng ký tuyển dụng trực tuyến nội bộ công ty

Đăng ký tuyển dụng hộ (giới thiệu ứng viên) trực tuyến

Đăng ký nghỉ trực tuyến

Đăng ký đi công tác tuyến

Đăng ký các lớp học, khóa đào tạo

Đăng ký chỉ tiêu đánh giá (KPI)

Tự đánh giá thông qua cổng thông tin

Khiếu nại

Danh sách Module